Obchodné podmienky

Objednávka

Všetky obdržané elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného prijatia objednávky v systéme. Prijatie objednávky (alebo jej časti) je potvrdené informačným e-mailom predávajúceho zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho. Objednávka v stave "Prijatá" je považovaná za záväznú pre obe strany, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Dodacie a platobné podmienky

Tovar zasielame Slovenskou poštou. Úhrada za tovar sa realizuje:

 priamo osobne na pošte (dobierkou).

• bankovým prevodom

Všetky ceny v našom e-shope sú zmluvné a konečné (s DPH).

 

 Platby za doručenie tovaru:

• Dobierkou / Slovenská pošta / ...4,50 Eur /platí iba pre územie SR/.

• Platba prevodom / Slovenská pošta / ...3,50 Eur /platí iba pre územie SR/.

• Osobný odber v kamennom obchode na adrese Turzovka Stred č.58 / otvorené v prac.dni od 7,00 hod. - 16,00 hod. / ...0,- Eur

Pri objednávke nad 40,- Eur poštovné  neplatíte (platí iba pre územie SR).

O stave objednávky Vás budeme informovať e-mailom.

Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) v prípade, že mu ešte nebola oznámená resp. doručená akceptácia objednávky a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť, a to e-mailom na adresu info@superkorenie.sk  poprípade telefonickým kontaktom na č.tel. 0905 581 128 .

Po nadobudnutí platnosti kúpnej zmluvy je zo strany kupujúceho možné stornovať objednávku po vzájomnej dohode s predávajúcim, pokiaľ objednávka ešte nebola expedovaná.

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky.

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke, a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

Reklamačné podmienky

Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru na pošte skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je kupujúci povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri nie je dopravou poškodený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru, nasleduje reklamácia poštových služieb, ktorú musí kupujúci predávajúcemu nahlásiť okamžite telefonicky alebo e-mailom, najneskôr však do 24 hodín od doručenia.                               

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:    

Kupujúci je oprávnený uplatniť nárok zo záruky písomne alebo e-mailom a to bez zbytočného odkladu priamo u predávajúceho, čiže prevádzkovateľa internetového obchodu – Ľuboš Kašik, Stred č.412, 023 54 Turzovka.

Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

  • označenie reklamovaného tovaru
  • dôvod reklamácie
  • termín nákupu
  • oznam o prijatí reklamácie bude predávajúcim zaslaný kupujúcemu písomne do 3 pracovných dní a vyrozumenie o stave reklamácie do 30 dní odo dňa jej prijatia.

Kupujúci je povinný spolu s chybným tovarom, predložiť doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybný tovar vrátane jeho príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka.

Odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ kupujúci so zakúpeným tovarom nieje spokojný, môže ho predávajúcemu vrátiť bez udania dôvodu, najneskôr však do 14 dní od jeho doručenia - nie však ako zásielku na dobierku. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a po doručení takéhoto tovaru (na adresu prevádzkovateľa - Ľuboš Kašik, Stred č.412, 023 54 Turzovka) prijatý. Zásielku vrátenú ako dobierka predávajúci nepreberie. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Po prevzatí tovaru bude kupujúcemu vrátená cena tovaru  prevodom na účet, poprípade poštovou poukážkou najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. O úmysle odstúpiť od zmluvy,  je kupujúci predávajúceho povinný informovať vopred e-mailom na info@superkorenie.sk alebo telefonicky na č.tel. 0905 581 128 .

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na:  Vzorový dokument na odstúpenie od zmluvy.pdf


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

 Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

 Názov subjektu:

Slovenská obchodná inšpekcia

Sídlo subjektu:  Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27

IČO:     17 33 19 27

Dátum zápisu do zoznamu:        01. 02. 2016

 

 

Adresa na doručovanie:

Slovenská obchodná inšpekcia

ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Bajkalská 21/A, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

 

 

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:

ars@soi.sk

adr@soi.sk

 

 

Telefonické číslo:

+421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41

 Fax:

+421 (0)2/53 41 49 96

 

 Jazyky, v ktorých je možné podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu:

slovenský jazyk

anglický jazyk

 

  Druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši:

Všetky spory okrem sporov vyplývajúcich zo:

zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody,  a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu, a zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

 

 Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona:

ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal, ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- € ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia

 alternatívne riešenie sporov je bezodplatné

 Právne predpisy, podľa ktorých postupuje pri riešení sporov:

zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom znení  (Timesharing) zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach ,zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení relevantné ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, Nariadenie EP a R (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91Nariadenie EP a R (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave Nariadenie EP a R (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve Nariadenie EP a R (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011, o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004Nariadenie EP a R (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004

 Záväznosť a právne účinky výsledku alternatívneho riešenia sporu:

uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná

 

 Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

nfo@soi.sk

Elektronická podateľňa: https://www.slovensko.sk

Informácie o nebezpečných výrobkoch: 0850 111 937

Tlačová hovorkyňa ÚI SOI pre styk s médiami: +421 (0)2/58 27 21 60

 Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89
011 79  Žilina 1

E-mail: za@soi.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Palárikova 1156
022 01 Čadca

E-mail: ca.sekretariat@uvzsr.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca

Horná 2483, pošt. pr. 45
022 01 Čadca

E-mail: Riaditel.CA@svps.sk

Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu.

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k spracovaniu a archivovaniu osobných údajov. Slúžia iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov  a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.  Zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním.
Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov.
Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne zrušiť zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom predávajúci /správca osobných údajov/ tieto osobné údaje neodkladne vymaže z databázy internetového obchodu. Kontaktný email: info@superkorenie.sk